สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : คำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กองการบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร:
02-220-4481, 02-621-8701 ต่อ 5254
ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซค์ http://railway.thaijobjob.com
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : 1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่วันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2566 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
2. การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next เลือก "จ่ายบิล" ในการชำระเงินให้ผู้สมัครระบุรหัสบริษัท (Company Code) " 9981 " เลือก " รับสมัครสอบ - การรถไฟแห่งประเทศไทย" ใส่เลขชำระเงิน 10 หลัก และเลขประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่วันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
3. การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กดปุ่ม "สแกน" ที่หน้าหลักเลือกจ่ายด้วย G Wallet และสแกน QR Code ใส่เลขชำระเงิน 10 หลัก และเลขประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่วันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 370 บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com (สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการรถไฟฯ จะประกาศ วัน เวลา ให้ทราบภายหลัง)
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อกำหนดกี่ยวกับการสอบ ที่ ป้ายประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ข้างสโมสรรถไฟ หรือทางเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com ทั้งนี้การรถฟแห่งประเทศไทยจะประกาศ วัน เวลา ให้ทราบในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์: 02-220-4481, 02-621-8701 ต่อ 5254 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob