สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ 

    3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

     ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559)


     โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
     ฝ่ายกองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย

     เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

     โทร. 02-220-4481, 02-621-8701 ต่อ 5254

     ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559


               พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

            2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

            3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


     หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบ 1 คน เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง 1 สังกัดเท่านั้น และเมื่อเลือกคลิก ปุ่ม "ส่งใบสมัคร" แล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ทุกกรณี


     2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
     คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
     3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
     คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2559  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
     4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - 29 มิถุนายน 2559 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
     5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
     คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 280 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมเลข ประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.railway.co.th  หรือ http://railway.thaijobjob.com 
     7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
     คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://railway.thaijobjob.com หรือ www.railway.co.th   หัวข้อ"การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย"
     8. คำถาม : พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
     คำตอบ : ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และลูกจ้างรายเดือนรอการบรรจุไม่อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้
     9. คำถาม : หากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
     คำตอบ : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องปฏิบัติดังนี้

      1. มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกรอกข้อมูล เข้ารับการตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ ก่อนถูกส่งตัวไปยังฝ่าย/สำนักงาน เพื่อจ้างรอการบรรจุ (ระหว่างรอผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พิมพ์ลายนิ้วมือ และผ่านการเกณฑ์ทหาร กรณีผู้ชาย)

       2. จะต้องทำสัญญาไว้กับ การรถไฟฯ ว่าจะปฏิบัติงานให้แก่การรถไฟฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  หากปฏิบัติงานให้แก่การรถไฟฯ ไม่ครบตามสัญญาฯ  ต้องชดใช้เงินตามอัตราเงินเดือน  ตามที่  การรถไฟฯ จ่าย เป็นจำนวนระยะเวลา 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่เหลือจริง  หรือกรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานแล้ว  จะต้องปฏิบัติงานในฝ่าย/สำนักงานนั้นก่อน ไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะโยกย้ายข้าม ฝ่าย/สำนักงานได้ ยกเว้นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

       10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
       คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์: 02-220-4481, 02-621-8701 ต่อ 5254  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
       11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
       คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.